Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on keskusteluun ja vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista tukea. Terapian avulla etsitään ratkaisuja asiakkaan pulmatilanteisiin ja sen tarkoitus on poistaa tai lieventää asiakkaan psyykkisiä ongelmia, joita ovat esimerkiksi ahdistus, masennus ja traumaattisten kokemusten aiheuttamat stressitilat. Ratkaisukeskeinen psykoterapia tai keskusteluapu sopii hyvin monenlaisiin tilanteisiin. Sen avulla voidaan tutkia ja etsiä uusia näkökulmia yksittäiseen elämäntapahtumaan tai tutkia omaa elämää ja vahvistaa itsetuntemusta laajemmin.

Ratkaisukeskeisessä terapiassa hyödynnetään asiakkaan omia voimavaroja ja uskotaan, että asiakkaalla on ratkaisut itsellään. Terapeutin rooli on aktiivinen ja hän auttaa asiakasta kysymysten avulla näkemään uusia vaihtoehtoja ja näkökulmia. Työskentely perustuu asiakkaan asettamiin tavoitteisiin. Terapiassa luodaan mielikuvaa hyvästä tulevaisuudesta ja seurataan edistymisaskeleita. Yksi terapian keskeinen tehtävä on lisätä asiakkaan toiveikkuutta.

Ratkaisu- ja voimavarakeskeisessä psykoterapiassa keskitytään nykyisyyteen, suunnataan tulevaisuuteen ja siinä tutkitaan myös menneisyyden kokemuksia.  Menneisyyden kokemuksia voidaan tarkastella nykyhetkessä tai tulevaisuudesta käsin. Terapiassa pyritään luomaan menneisyyteen uudenlaista suhdetta ja näkemään siinä uusia merkityksiä.

Ratkaisukeskeisyydessä hyödynnetään luovuutta. Omassa psykoterapeuttisessa työskentelyssäni menetelminä voivat olla keskustelun lisäksi mielikuvaharjoitukset, kehotietoisuus- ja läsnäoloharjoitukset tai kuvien kanssa työskentely.